Powered by Blogger.

Nguyên âm chữ Việt mã theo NCR trong Unciode


NCR là chữ viết tắt của Numeric Character Reference (tạm dịch: số tham khảo tự vị) và là cách biểu hiện vị trí Unicode của chữ qua mã số thập phân hay thập lục phân. Nếu là thập phân thì được gọi là NCR decimal, nếu là thập lục phân thì được gọi là NCR hexadecimal. Trong bảng so sánh sau, các mã số thập lục phân được đặt trong ô màu vàng nhạt và mã số thập phân được đặt trong ô trắng. Bên trái của hai loại mã nói trên là ô (màu vàng nhạt) chứa nguyên âm chữ Việt mà chúng đại diện.

Các browsers IE 4.x đều nhận biết và xử lý được cả hai dạng mã trên nên cả hai đều có thể dùng được cho users sử dụng IE. Tuy nhiên dạng decimal được sử dụng phổ biến hơn trong môi trường web HTML. Còn dạng hexadecimal thì lại phổ biến hơn trong các ứng dụng viết bằng C, C++, Java v v...
Nguyên âm
(Vowel)
Thập lục phân (hexadecimal)
Thập phân (decimal)


aaááààảããạ
aáàảãạ
ăăắằẳẵặ
ăắằẳẵặ
ââ ấ ầ ẩ ẫậ
âấầẩẫậ
eeééèè ẻ ẽ ẹ
 eéèẻẽẹ
êêếếềểễ ệ 
 êếềểễệ
iiííììỉ ĩĩ ị 
 iíìỉĩị
ooóóòòỏõ õọ
oóòỏõọ
ôôốồổỗ ộ 
ôốồổỗộ
ơơớờởỡợ 
ơớờởỡợ
uuúúùùủũũụ
uúùủũụ
ưưứừ ừử ửữ ữự ự
ưứừửữự
yý ýỳ ỳỷ ỷỹỵ
yýỳỷỹỵ
đđ
đ


AAÁÁÀÀẢÃÃẠ
AÁÀẢÃẠ
ĂĂ Ắ Ằ Ẳ Ẵ Ặ Ặ
ĂẮẰẲẴẶ
ÂÂẤ Ầ Ẩ Ẫ Ậ 
ÂẤẦẨẪẬ
EEÉÉÈ ÈẺ Ẽ Ẹ
  EÉÈẺẼẸ
ÊÊẾỀỂ ỂỄỆ
ÊẾ ỀỂỄỆ
IIÍ ÍÌÌỈĨĨỊ
 IÍÌỈĨỊ
OOÓÓÒÒỎÕÕỌ
OÓÒỎÕỌ
ÔÔỐỒỔỖỘ
ÔỐỒỔỖỘ
ƠƠỚỜỞỠỢ
ƠỚỜỞỠỢ
UUÚ ÚÙÙỦŨŨỤ
UÚÙ ỦŨỤ
ƯƯỨỪỬỮỰ
ƯỨỪỬỮỰ
YYÝ ÝỲ ỲỶ ỶỸ ỸỴ Ỵ
YÝỲỶỸỴ
ĐĐ
Đ
    Blogger Comment
    Facebook Comment