Powered by Blogger.

HRM (Human Resource Management) là gì?

I. Khái niệm và vai trò của quản trị nhân sự:

1.1. Khái niệm về quản trị nhân sự:

Kể từ khi hình thành xã hội loài người, con người biết hợp quần thành tổ chức thì vấn đề quản trị bắt đầu xuất hiện. Mỗi hình thái kinh tế xã hội đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp cùng với sự phát triển ngày càng cao của nền kinh tế xã hội.

Trên thị trường ngày nay, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức phải tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức Marketing và bán hàng tốt cũng như các quy trình nội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo sự cân bằng giữa tính chất nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một số tài sản lớn nhất của mình đó là “nguồn nhân lực”.

Công tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý chất lượng những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về quản trị nhân sự giúp họ đạt được hiệu quả và năng suất cao hơn với một hạn chế về lực lượng lao động.

Một trong những yêu cầu chính của quản trị nhân sự là tìm ra đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và nhân viên mới. Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi.

• Khái niệm về nhân lực.

Bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp) tức là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

• Quản trị nhân sự - Một vài quan điểm tiếp cận:

“Quản trị nhân sự là tổ hợp toàn bộ mục tiêu, chiến lược và công cụ mà qua đó các nhà quản trị và nhân viên trong doanh nghiệp dùng làm nền tảng cho cung cách ứng xử để phát triển doanh nghiệp”.

Một khái niệm khác:

“Quản trị nhân sự là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó. Quản trị nhân sự đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược và gắn với chiến lược hoạt động của công ty”.

Ở đây danh từ “Quản trị” bao gồm các khía cạnh nhân sự liên quan đến cơ cấu, điều hành và phát triển.

- Cơ cấu: Xây dựng cách lãnh đạo cho nhân sự, tạo cho nhân sự các hệ thống (phù hợp với các yếu tố bên trong và bên ngoài DN) để điều khiển quá trình.

- Điều hành: nghĩa là chỉ đạo nhân lực trong ý nghĩa điều khiển cung cách ứng xử của nhân viên qua quá trình lãnh đạo nhân viên và chế ngự hệ thống nhân sự.

- Phát triển: Là cách lãnh đạo để khuyến khích khả năng học hỏi hồn thiện liên tục việc tạo dựng cơ cấu tổ chức và điều hành tổ chức.

Vậy Quản trị nhân sự là gì?

Các doanh nghiệp đều có các nguồn lực, bao gồm tiền bạc, vật chất, thiết bị và con người cần thiết để tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng các thủ tục và quy trình về cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ chúng khi cần thiết. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến qui trình quản lý con người - một nguồn lực quan trọng của họ.

Quản trị nhân sự bao gồm tất cả những quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đội ngũ nhân viên của doanh nghiệp. 

Mục tiêu chủ yếu của quản trị nhân sự là nhằm đảm bảo đủ số lượng người lao động với mức trình độ và kỹ năng phù hợp, bố trí họ vào đúng công việc, và vào đúng thời điểm để đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp. Như vậy, một câu hỏi đặt ra: ai phụ trách quản trị nhân sự trong quản lý doanh nghiệp? rõ ràng câu trả lời sẽ là: mọi nhà quản lý trong doanh nghiệp. 

Quản trị nhân sự là đảm bảo có đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và vào đúng thời điểm thích hợp để thực hiện mục tiêu của công ty. 

Nhưng dù ở bất cứ xã hội nào vấn đề mấu chốt của quản trị vẫn là quản trị nhân sự. Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật tư phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô ích, nếu không biết hoặc quản trị kém nguồn tài nguyên nhân sự.

Chính cung cách quản trị tài nguyên nhân sự này tạo ra bộ mặt văn hóa của tổ chức, tạo ra bầu không khí có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hay lúc nào cũng căng thẳng bất ổn định.

Nghiên cứu môn quản trị căn bản cho chúng ta nắm được các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm:

- Chức năng hoạch định

- Chức năng tổ chức

- Chức năng lãnh đạo

- Chức năng kiểm tra

Nhiều tác giả coi các chức năng quản trị về hoạch định, tổ chức lãnh đạo và kiểm tra là trung tâm về các cuộc bàn luận về quản trị. Những chức năng hợp thành quá trình quản trị này, quá trình được hợp thành một cách từ từ để một việc nào đó đều liên quan đến quản trị bất kể theo kiểu tổ chức hay ở cấp quản trị nào. Khi luận giải về vấn đề này các nhà quản trị Harold, Koontz và Cyril nói: "Khi hành động theo khả năng quản trị của mình, các chủ tịch, trưởng phòng, đốc công, giám thị, trưởng khoa, giám mục và những người đứng đầu các cơ quan của chính phủ đều làm cùng một việc. Với tư cách nhà quản trị tất cả những người này phần nào đều tiến hành theo công việc được hoàn thành cùng với con người và thông qua con người. Với tư cách nhà quản trị, mỗi người trong số họ lúc này hay lúc khác đều phải được thực hiện những nhiệm vụ đặc trưng của những nhà quản trị". Thậm chí một quản trị gia được việc cũng sử dụng các chức năng quản trị này, mặc dù trong nhiều trường hợp các chức năng này cũng được sử dụng theo trực giác.

Hoạch định bao hàm một việc thiết lập các mục tiêu và đối tượng đối với tổ chức và phát triển các biểu đồ công việc cho thấy những mục tiêu và đối tượng đó được hoàn thành như thế nào. Khi kế hoạch đã được hình thành thì việc tổ chức trở nên quan trọng. Chức năng này bao hàm việc kết hợp các nguồn lực với nhau là con người, vốn và thiết bị một cách hiệu quả nhất để hoàn thành mục tiêu. Do vậy tổ chức bao hàm nhiều việc kết hợp các nguồn lực.

Vì vậy, quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

1. Phân tích công việc.

2. Tuyển dụng nhân viên.

3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên.

4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.

Như vậy quản trị nhân sự gắn liền với việc tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.


1.2 Thực trạng và thách thức quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp Việt nam.

a- Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quản trị nhân sự ở các công ty vừa và nhỏ Việt nam.

• Các nhân tố môi trường bên ngoài.
- Sự thay đổi nhanh chóng của bên ngoài.
- Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế.
- Tính cạnh tranh ngày càng gay gắt.
- Các yếu tố văn hóa Việt nam cũng như giá trị công việc của người Việt Nam.
- Tỉ lệ thất nghiệp trong các vùng.
- Sự quan tâm và ủng hộ của Chính phủ Việt Nam cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phong cách quản trị nhân sự trong các công ty nhà nước và công ty lớn.

• Các nhân tố thuộc về tổ chức.
- Qui mô của doanh nghiệp cũng như số lượng công nhân trong các doanh nghiệp.
- Loại hình kinh doanh.
- Cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.
- Nguồn gốc hình thành doanh nghiệp: chủ yếu xuất phát từ kinh doanh hộ gia đình và sử dụng các hình thức quản lý truyền thống của kinh tế gia đình.
- Các yêu cầu của công việc.

• Các nhân tố thuộc về người lao động và các lãnh đạo.
- Sự nhận thức về vai trò của các công tác quản trị nhân lực trong công ty cũng như mối quan hệ quản trị nhân lực với các chức năng quản lý khác trong công ty của cán bộ quản lý và chủ doanh nghiệp.
- Sự nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực trong công ty thiên về khía cạnh là nguồn lực hay yếu tố con người trong quản trị sản xuất kinh doanh.
- Công nhân làm việc là năng động sáng tạo hay thụ động.
- Công nhân làm việc chỉ vì tiền hay vì các nhu cầu khác nữa.
- Kỹ năng, tay nghề của các công nhân là cao hay thấp.
- Công nhân có kế hoạch phát triển cá nhân dài hạn hay chỉ chú ý đến từng giai đoạn ngắn.

b- Xu hướng quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam.

- Sự cần thiết phải quản trị nhân sự cũng như các hoạt động quản lý khác trong các công ty một cách bài bản hơn, có khoa học hơn, giảm tính tự phát trong quản lý hoặc quản lý theo thói quen.
- Thiên hướng quản lý theo “quá trình”.
- Sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo.
- Sự thay đổi mục đích làm việc của công nhân và cán bộ trong công ty từ ngắn hạn sang dài hạn.
- Quá trình tuyển dụng sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn do sự thay đổi của nguồn lao động cũng như do sự xuất hiện của nhiều khu công nghiệp lớn.
- Nhu cầu về lao động có kỹ thuật và chuyên môn hóa cao ngày càng lớn.
- Sự cần thiết phải có kế hoạch và xây dựng chiến lược nguồn nhân lực cho công ty.
- Nhu cầu đào tạo về phát triển nguồn nhân lực ngày càng cao.
- Các chính sách quản trị nhân sự càng phải rõ và chi tiết hơn.
- Vai trò quan trọng của việc chỉ rõ chức trách nhiệm vụ cụ thể cho từng vị trí công việc cũng như hệ thống thông tin về nhân lực trong công ty ngày càng được coi trọng.
- Các công ty sẽ ngày càng nhận rõ sự cần thiết phải có một cán bộ chuyên môn phụ trách các vấn đề quản trị nhân lực trong công ty của mình.

c- Một số vấn đề mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt nam đang phải đối mặt liên quan đến chức năng quản trị nhân sự

Dấu hiệu Nguyên nhân
• Gặp khó khăn trong việc xác định lương đúng, đủ cho người lao động.
• Thường xuyên gặp những sự phàn nàn về chính sách lương 
• Thiếu cơ sở về việc đánh giá các kinh nghiệm, trình độ đào tạo và các công việc trước đây cũng như sự phát triển kỹ năng của từng cán bộ nhân viên
• Thiếu cơ sở để chỉ ra số lượng và loại kỹ năng thực tế đang sẵn có trong công ty
• Thiếu cơ sở trong việc phân tích và phân loại các mức lương cho người lao động
• Thiếu căn cứ trong việc định ra định mức đánh giá kết quả hoạt động
• Không đủ căn cứ xác đáng cho việc chỉ ra những yêu cầu cần thiết cho từng công việc
• Không thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa tiền lương và giá trị công việc
• Thiếu sự linh hoạt trong hệ thống tiền lương
• Đôi khi dư thừa nguồn nhân lực hoặc có sự thiếu hụt nhân lực 
• Không đủ cơ sở để chỉ ra số lượng thực tế và các loại kỹ năng cần thiết cho việc tuyển dụng, sắp xếp lại nhân viên hoặc đề bạt phát triển nhân viên
• Thường xuyên lặp lại các sai lầm trong việc tuyển dụng bởi vì thiếu các căn cứ và các thông tin về nguồn lao động có thể tuyển dụng trong vùng.
• Không biết hoặc không có các căn cứ về những yêu cầu tối thiểu cơ bản đối với lao động trong một tương lai
• Không biết hay không có đủ các cơ sở cần thiết về các điều kiện đào tạo
• Không kiểm soát nổi chi phí lao động hoặc các chi phí quản lý
• Để cho chi phí lao động tăng hoặc giảm một cách không bình thường trong một thời gian ngắn
• Tỉ lệ luân chuyển lao động cao 
• Không biết và không có các căn cứ chính xác cho việc xác định tỉ lệ lương, lợi ích và chi phí của người lao động cũng như thời gian nghỉ phép và thái độ làm việc của người lao động.
• Không biết và chưa có một căn cứ hợp lý cho việc xác định chi phí đào tạo người lao động
• Không biết hoặc thiếu cơ sở xác định liệu công ty có thể trang trải các chi phí lao động hay không?
• Không xác định rõ nguyên tắc, chính sách cũng như các ưu tiên khi quản trị nhân sự
• Người lao động không biết, không hiểu hay không đồng ý với những nguyên tắc quản lý, chính sách hay các ưu tiên trong quản lý nhân lực.
• Tuyển dụng và thuê những lao động không tốt
• Người lao động thực hiện những công việc giống nhau vì có sự không rõ ràng và trùng lắp trong phân công trách nhiệm và quyền hạn cho họ
• Không công bằng, không chính xác hay không nhất quán trong việc trả lương
• Chọn các chương trình đào tạo không đúng, thiếu hợp lý dẫn đến chất lượng và năng suất lao động của người lao động thấp
• Cấu trúc của lương là không nhất quán
• Các mức lương là thiếu sự linh hoạt
• Gặp khó khăn trong việc xác định quỹ đào tạo và các quỹ khác cho các hoạt động quản trị nhân sự.
• Chi tiêu quá nhiều cho các hoạt động quản trị nhân sự 
• Thiếu các căn cứ cơ bản cho việc xác định số lượng và loại kỹ năng cần thiết để tuyển dụng, thuyên chuyển và đề bạt lao động
• Không có các thông tin cần thiết cho việc xác định số lượng và các loại các chương trình đào tạo cần thiết cho từng công nhân trong công ty
• Không đủ các thông tin và cơ sở cần thiết cho việc xác định một cách chi tiết các chi phí đào tạo
• Không biết hay không có đủ các thông tin cơ bản cho các hoạt động đào tạo và phát triển của công ty
• Không có hệ thống để kiểm soát chi phí và duy trì vị thế cạnh tranh của công ty
• Có các dấu hiệu nghiêm trọng về việc trì hoãn sản xuất, phải làm lại sản phẩm hay sự từ chối và phàn nàn của khách hàng 
• Công nhân không biết, không hiểu hay không đồng ý với các chính sách nhân sự của công ty
• Công nhân có nhiều phàn nàn, và có đề nghị đang chờ được giải quyết
• Công nhân rất khó có thể đưa ra các lời chất vấn hay than phiền trên các khía cạnh khác nhau.
• Công nhân có tinh thần làm việc chưa tốt
• Công nhân có năng suất lao động thấp
• Thiếu căn cứ để đưa ra tiêu chuẩn về kết quả công việc cho nhân viên
• Không có căn cứ để chỉ ra sự cần thiết phải xác định rõ chức năng cho từng công việc
• Không có đủ các thông tin cho việc cất nhắc, sắp xếp lại lao động hay thuê thêm lao động.
• Công nhân thường làm các công việc giống nhau do sự không rõ ràng trong việc phân công trách nhiệm và quyền hạn của họ.
• Công nhân thường hay tranh cãi và có nhiều mâu thuẫn và thường hay nhầm lẫn về vai trò và chức năng của từng người trong công việc.
• Công nhân được đào tạo không đúng và không tốt dẫn đến chất lượng làm việc tồi và năng suất lao động thấp.
• Thiếu các thông tin để so sánh kết quả hoạt động thực tế với tiêu chuẩn đã đề ra
• Năng suất lao động của công nhân thấp 
• Thiếu cơ sở để so sánh thực tế với tiêu chuẩn kết quả công việc không biết hay không có đủ thông tin về các loại và các mức độ kỹ năng cần thiết của người lao động
• Không có đủ các thông tin về sự phát triển nguồn nhân lực cần thiết của công ty
• Thiếu sự nhất quán trong cấu trúc lương của công ty
• Tỉ lệ tai nạn lao động cao
• Tỉ lệ nghỉ việc và đi làm muộn cao
• Tỉ lệ người xin chuyển công tác cao
• Tỉ lệ luân chuyển lao động cao 
• Không biết hay không có đủ thông tin về yêu cầu nguồn lao động
• Không có đủ thông tin về các loại và các mức độ kỹ năng cần thiết
• Công nhân không biết, không hiểu hay không đồng ý với các chính sách nhân lực của công ty
• Công nhân có những phàn nàn, chất vấn chưa được giải quyết
• Công nhân rất khó đưa ra các lời chất vấn và phàn nàn trên các khía cạnh khác nhau
• Công nhân có đạo đức chưa tốt lắm
• Thuê và tuyển chọn công nhân không bảo đảm chất lượng
• Công nhân luôn thắc mắc về những sự trùng lặp trong việc phân định trách nhiệm và quyền hạn
• Công nhân thường xuyên tranh cãi, có mâu thuẫn và hiểu nhầm về trách nhiệm của các cán bộ phụ trách
• Trả lương không công bằng và không chính xác
• Có các khóa đào tạo không đúng hay kém chất lượng làm giảm năng suất lao động trong công ty
• Gặp khó khăn trong việc bắt đầu hay thiết kế lại chương trình phát triển nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên của công ty
• Khó khăn trong việc tuyển dụng, cất nhắc và xắp xếp lại lao động 
• Thiếu các thông tin về số lượng thực tế và các loại kỹ năng lao động cần thiết để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, cất nhắc hay xắp xếp lại nhân viên
• Thiếu các thông tin về số lượng cũng như loại kỹ năng sẵn có trong công ty
• Thiếu các thông tin cơ bản về số lượng thực tế cũng như các loại chương trình đào tạo cần có cho từng nhân viên của công ty
• Khó khăn trong việc xác định các hình thức phạt hay buộc phải điều chỉnh hoạt động do vi phạm nội qui của công ty hay làm thiệt hại đến công ty 
• Không có đủ các tài liệu cơ bản để xác định phạm vi và mức độ vi phạm hay làm thiệt hại cho công ty
• Gặp khó khăn trong việc xác định một công việc là thành công hay thất bại
• Gặp khó khăn trong việc bảo vệ các quyết định trong quá trình tuyển dụng 
• Không có một hệ thống chuẩn cho việc xác định đầy đủ kỹ năng, trí lực và tinh thần thái độ làm việc cần thiết cho từng công việc
• Không có một hệ thống chuẩn cho việc tuyển chọn những người có thể làm việc một cách hiệu quả trong môi trường cụ thể của công ty
• Chưa có một hệ thống chuẩn để có thể xác định được liệu người xin việc là thực sự có kiến thức và các kỹ năng như họ nói, đặc biệt là đối với các loại kỹ năng khó xác định.
• Không có một hệ thống chuẩn cho việc xác định đầy đủ kỹ năng, trí lực, tinh thần thái độ làm việc cần thiết cho từng công việc
• Không có một hệ thống chuẩn cho việc tuyển chọn những người có thể làm việc một cách hiệu quả trong môi trường cụ thể của công ty

d - Chủ doanh nghiệp và các chức năng quản trị nhân sự ở các công ty vừa và nhỏ Việt Nam

Trong các công ty vừa và nhỏ ở Việt Nam, chức năng quản lý nhân lực được mở rộng cho tất cả các nhà quản lý trực tuyến. Có nghĩa là, quản lý nhân lực không những là nhiệm vụ của cán bộ phòng nhân sự mà đó là nhiệm vụ của tất cả các cán bộ quản lý các bộ phận trong doanh nghiệp hay tổ chức.

Sự thống nhất hóa trong quản trị nhân sự đòi hỏi sự thống nhất hóa trong việc xây dựng chiến lược quản trị nhân sự và chiến lược kinh doanh của DN. Chiến lược, chính sách quản trị nhân sự trong DN gắn liền chặt chẽ với chiến lược chung, tác động qua lại lẫn nhau. Trong nhận thức, hầu hết các chủ doanh nghiệp đều thống nhất rằng:

- Con người được coi là yếu tố quan trọng nhất của cả hệ thống để xây dựng chiến lược kinh doanh và tạo lợi thế cạnh tranh.

- Quản trị nhân sự không chỉ là phương tiện để đạt mục đích mà vừa là phương tiện, vừa là mục đích hoạt động của hệ thống.

- Kết quả hoạt động của DN được tạo dựng do con người và cũng là vì con người.

- Nguồn nhân lực được coi là lợi thế cạnh tranh then chốt và quyết định của DN.

- Chính sách kinh doanh được xây dựng dựa trên lợi thế của nguồn nhân lực.

- Nguồn nhân lực cũng trở thành động lực chủ yếu.

e. Chức năng và trách nhiệm chủ yếu của cán bộ quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

• Chức năng chủ yếu của cán bộ quản trị nhân sự.

- Lập kế hoạch sử dụng và phát triển nguồn nhân lực.

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

- Quản lý duy trì và khuyến khích nguồn nhân lực.

• Các trách nhiệm chủ yếu của cán bộ quản trị nhân sự

Thiết kế và đưa ra các mục tiêu về nguồn nhân lực trong một kế hoạch kinh doanh tổng thể chỉ rõ sự đóng góp của công tác quản trị nhân sự đối với các mục tiêu của doanh nghiệp. Nhận ra các vấn đề về quản lý có thể xuất hiện khi nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự.

Thiết kế, gợi ý và thực hiện các chính sách lao động để nâng cao năng suất lao động, thoả mãn yêu cầu công việc đem lại lợi nhuận cao.

Giúp cho các cán bộ quản lý chức năng khác nhận thức được trách nhiệm của họ trong việc quản trị nhân sự trong chính bộ phận của mình.

Cung cấp các công cụ và các phương tiện cần thiết tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi phù hợp với sự phát triển của lực lượng lao động.

Thiết kế ra các thủ tục cần thiết cho công tác tuyển dụng, lựa chọn, sử dụng và đề bạt, phát triển và trả lương cho nhân viên trong tổ chức. Đảm bảo rằng các thủ tục này cũng được sử dụng trong đánh giá kết quả công việc.

Hình thành nên các tổ chức đoàn thể để khuyến khích tính sáng tạo của người lao động cũng như các tổ chức công đoàn (nếu có), quan tâm đến các lợi ích cá nhân của người lao động, quan tâm đến công tác đào tạo và phát triển, công tác truyền đạt thông tin, phân phối lợi ích cho người lao động và việc giải quyết các vấn đề tranh chấp của người lao động.

Giúp cho người lao động hiểu rõ các chính sách quản lý và và nâng cao hiểu biết của người lao động đối với công tác quản lý.

Giúp đỡ các cá nhân người lao động giải quyết các vấn đề tác động đến tinh thần và hiệu quả làm việc trong công ty.

Quan tâm đến các quy định của chính phủ trong việc bảo đảm lợi ích cho người lao động.

• Các kỹ năng, kiến thức và khả năng cần có của cán bộ quản trị nhân sự.

(Liệt kê một cách ngẫu nhiên không theo trình tự)

- Thông thạo và hiểu biết về các nguyên tắc Marketing, sản xuất và tài chính

- Tính cách thật thà thẳng thắn, kiên trì và nhạy cảm

- Có kỹ năng truyền đạt bằng lời và bằng văn bản tốt

- Có khả năng phỏng vấn, thuyết phục động viên, khả năng ra chính sách và đào tạo tốt

- Có khả năng tính toán tốt để làm việc có hiệu quả trong chương trình tính toán lương cho nhân viên

- Có khả năng sử dụng máy tính cá nhân

- Có hiểu biết sâu sắc về luật và các quy định của chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Luật lao động

- Có hiểu biết chung về các mức lương truyền thống và chương trình đảm bảo lợi ích của ngừơi lao động

- Có kỹ năng quan hệ cá nhân tốt

- Có khả năng đảm bảo bí mật các thông tin cần thiết

- Có kỹ năng giải quyết mâu thuẫn một cách hiệu quả

- Có hiểu biết nhất định về tâm lý để có thể thông cảm với các hành vi của người lao động trong các mối quan hệ xã hội và quan hệ với môi trường xung quanh.

- Thật sự tế nhị khi làm việc với các tổ chức đoàn thể về tuyển chọn và đề bạt nhân viên cũng như khi giải quyết các tranh chấp, kiện tụng, tai nạn, chậm trễ hay khi động viên khích lệ và đào tạo nhân viên trong công ty.

- Có hiểu biết nhất định về kinh tế học vì quản trị nhân sự chính là quản lý một yếu tố của quá trình sản xuất và phân phối sản phẩm để đem lại lợi nhuận cho công ty, cần phải hiểu rõ các vấn đề liên quan đến lương và các lợi ích khác của người lao động.

- Có khả năng phân tích, phân loại, hệ thống hóa và đưa vào bảng các số liệu cần thiết liên quan đến việc quản trị nhân sự.

- Có khả năng sáng tạo, tưởng tượng để giải quyết tốt các mâu thuẫn trong công ty.

- Hiểu sâu sắc về văn hóa và phong cách quản lý của Việt nam để có được những việc làm hiệu quả.

1.3- Kinh nghiệm quản trị nhân sự trong các công ty vừa và nhỏ ở Châu Á

Nhiều công ty vừa và nhỏ ở Châu Á nói chung vẫn có các quan niệm không rõ ràng về quản trị nhân lực là gì và vai trò của nó trong tổ chức như thế nào. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu về các suy nghĩ và hoạt động quản lý đã thể hiện rõ tính chất của quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức này.

Việc quản lý các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực này chịu ảnh hưởng rất mạnh của yếu tố văn hóa. Theo tổng kết của các nhà quản lý, có ba loại hình quản trị nhân sự điển hình trong các công ty vừa và nhỏ ở Châu Á là: cách quản lý theo kiểu Trung Quốc, cách quản lý theo kiểu Nhật Bản và cách quản lý theo kiểu Phương Tây.

So sánh các phong cách quản trị nhân sự ở các công ty vừa và nhỏ ở Châu Á:CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thông tin về hồ sơ lý lịch: 


Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề....

Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
Quản lý chi tiết về trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động. 

Thông tin về hợp đồng lao động: 
Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
Theo dõi gia hạn hợp đồng.
Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

Thông tin về đào tạo: 
Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

Thông tin về tuyển dụng lao động:
Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.

Thông tin về điều chuyển lao động: 
Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong nội bộ công ty. 
Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.

Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:
Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.

Chức năng quản lý tiền lương

Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương...sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

Quản lý tiền lương cho lao động gián tiếp:
Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng ...

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán doanh thu: 
Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo tỷ lệ doanh thu do thực hiện hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh.
Cập nhật doanh thu phân bổ theo từng bộ phận.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm:
Áp dụng cho các bộ phận hưởng lương theo chế độ khoán sản phẩm.
Cập nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản phẩm hoàn thành đã thực hiện được của từng bộ phận.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho lao động trực tiếp: 
Áp dụng cho các bộ phận trực tiếp sản xuất, hưởng lương theo kết quả hoàn thành trong từng công đoạn sản xuất.
Cập nhật số lượng công đoạn đã hoàn thành cho từng nhân viên.
Cập nhật ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo số lượng và đơn giá công đoạn tiền lương cho từng nhân viên.

Quản lý tiền lương cho bộ phận chỉ đạo sản xuất:
Áp dụng cho các bộ phận chỉ đạo, các chức danh quản lý trong dây chuyền sản xuất.
Cập nhật giá trị thanh toán tiền lương của bộ phân sản xuất.
Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.
Chương trình tự động tính toán và phân bổ các khoản lương, thưởng theo tỷ lệ hưởng lương và hệ số công việc của từng nhân viên.

Quản lý các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội...

Chức năng quản lý hệ thống

Quản lý danh mục dùng chung:
Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.

Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương...

Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:
Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
Thay đổi mật khẩu người sử dụng.
Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.


Chức năng báo cáo

Báo cáo quản lý nhân sự:
Sơ yếu lý lịch
Tờ kê hồ sơ của người lao động
Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
Danh sách nhân viên nghỉ việc
Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
Danh sách cán bộ chủ chốt
Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
Báo cáo tình hình nghỉ phép
Kế hoạch đào tạo nhân viên
Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
Danh sách các ứng viên dự tuyển
Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
Thống kê nhân viên theo độ tuổi
Thống kê nhân viên theo chức danh
Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp...

Báo cáo quản lý tiền lương:
Bảng tiền lương tạm ứng.
Bảng thanh toán tiền lương
Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
Phiếu thu nhập của từng nhân viên.
Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
Báo cáo nguồn thanh toán lương cho các bộ phận
Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty...

    Blogger Comment
    Facebook Comment