Powered by Blogger.

Phân tích hoạt động của Reverse Proxy có lưu cache

1. Giới thiệu

 • Apache:
  • Vai trò chung là web server
  • Trong bài lab này Apache giữ vai trò Webserver, source code và DB sẽ được đặt trên máy chủ này.
 • Nginx:
  • Là một web server tương tự Apache
  • Trong bài lab này đóng vai trò là 1 Reverse Proxy
  • Nginx đứng trước để tiếp nhận các kết nối và che chắn cho Webserver Apache.

1.1 Mô hình

| Reverse Proxy | Webserver | USER | --- | --- | --- | --- | OS | Ubuntu 16.04 | Ubuntu 16.04 | Windows 7 | NIC | eth0 | eth0 | LAN | IP | 192.168.100.194 | 192.168.100.195 | 192.168.100.22 | Package| NGINX | APACHE | Firefox + WireShark |

1.2 Lợi ích khi sử dụng Reverse Proxy

 • Giảm tải cho Webserver
 • Xử lý nhanh các request tĩnh
 • Giấu được mô hình, tăng tính bảo mật

1.3 Mô tả hoạt động

Trong bài lab này, tôi sẽ bắt các gói tin tại máy chủ Reverse Proxy để phân tích luồng hoạt động của hệ thống khi mà người dùng truy cập.
 • Bước 1: Request của USER đến Reverse Proxy
 • Bước 2: Request của USER được Reverse Proxy chuyển đến Webserver
 • Bước 3: Webserver trả về reponse cho Reverse Proxy, cache được lưu lại ở Reverse Proxy
 • Bước 4: Reverse Proxy trả reponse cho USER
 • Bước 5: Request của USER lần thứ 2 đến Reverse Proxy
 • Bước 6: Request của USER lần thứ 2 được Reverse Proxy xử lý, nếu request yêu cầu có sẵn trong cache thì trả lại cho USER, nếu chưa có thì quay lại Bước 2, và tương tự như vậy đến lần thứ n.

2. Phân tích hoạt động

2.1 Chuẩn bị

Dùng công cụ tcpdump để bắt gói tin trên máy chủ Reverse Proxy và các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Bắt gói tin trên Reverse Proxy
tcpdump -p tcp -w /opt/proxy.pcap
Bước 2 Tạo Request đến Reverse Proxy
Dùng Firefox truy cập vào Reverse Proxy với địa chỉ http://192.168.100.194
Sau khi tải xong, bấm CTRL + F5 để tạo request lần 2
Bước 3: Dừng việc bắt gói, lấy file .pcap
 • Dừng bắt gói tin bằng CTRL + C ở Terminal
 • Dùng WinSCP lấy file proxy.pcap về và mở bằng WireShark

2.2 Phân tích hoạt động

Request của USER lần thứ 1:

 • No.12, Người dùng có IP: 192.168.100.20 truy cập HTTP đến Reverse Proxy thông qua IP là 192.168.100.194
 • No.17Reverse Proxy có địa chỉ 192.168.100.194 sẽ gửi bản tin truy cập HTTP của Người dùng đến Webserver có IP là 192.168.100.195
 • No.19Webserver (192.168.100.195) xử lý request rồi gửi lại response cho Reverse Proxy có địa chỉ là 192.168.100.194
 • No.25Reverse Proxy gửi trả response từ 192.168.100.195 đến người dùng có địa chỉ là 192.168.100.20

Request của USER lần thứ 2:

 • No.15, Người dùng có IP: 192.168.100.250 truy cập HTTP đến Reverse Proxy thông qua IP là 192.168.100.194
 • No.18Reverse Proxy (192.168.100.194) xử lý request, và thấy request đã có ở trong cache vì thế nó sẽ trả reponse từ Reverse Proxy (192.168.100.194) về luôn cho Người dùng có địa chỉ là 192.168.100.250 mà KHÔNG phải gửi yêu cầu đến Webserver

3. Kết luận

Qua bài phân tích trên, chúng ta thấy được luồng hoạt động của mô hình này. Các request từ người dùng chỉ giao tiếp với Reverse Proxy không hề biết bên trong có máy chủ Web, đồng thời Reverse Proxy cũng lưu trữ lại cache việc này làm giảm tải cho Webserver không phải làm việc quá nhiều.

Source  : https://github.com/hoangdh/ghichep-HTTP/blob/master/Phan-tich-hoat-dong-ReverseProxy.md
  Blogger Comment
  Facebook Comment