Powered by Blogger.

Cấu hình HTTPD - Apache làm Reverse Proxy

Bạn có 2 web server một thằng chạy Apache, một thằng chạy IIS... mà muốn 2 trang này đều được public ra ngoài trong khi chỉ có 1 IP public?
 • Chú ý:
  • IIS lắng nghe trên port 8080 với domain có tên là site1.hoangdh.com
  • APACHE - XAMMP chạy port 80 và cấu hình VirtualHost site1.hoangdh.com

Các bước cấu hình

 • Bước 1: Kích hoạt mod_proxy
  • Mở file httpd.conf và bỏ comment những dòng sau:
   Include "conf/extra/httpd-proxy.conf"
   LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
   LoadModule proxy_connect_module modules/mod_proxy_connect.so
   LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
  
  • Khởi động lại HTTPD - Apache
   systemctl restart httpd
  
 • Bước 2: Tạo Virtual Host lắng nghe
  • Tạo một file mới vi /etc/httpd/conf.d/hoangdh.com.conf
   <VirtualHost *:80>
   ServerAdmin daohuyhoang87@gmail.com
   ServerName site1.hoangdh.com
   ProxyPreserveHost On
   ErrorLog "logs/site1-error.log"
   CustomLog "logs/site1-access.log" common
   <Location />
    ProxyPass http://site1.hoangdh.com:8080/
    ProxyPassReverse http://site1.hoangdh.com:8080/
    Order allow,deny
    Allow from all
   </Location>
   </VirtualHost>
Source : https://github.com/hoangdh/ghichep-HTTP/blob/master/APACHE-Reverse-Proxy.md
  Blogger Comment
  Facebook Comment