Powered by Blogger.

Cài đặt Orion Network Performace Monitor [Orion NPM]

Orion NPM có thể giám sát được các đối tượng sau:
- Interfaces: Bao gồm switch port, interfaces vật lý, interfaces ảo, sub-interfaces, VLANs.
- Nodes: Các node bao gồm các tất cả các thiết bị như router, switches, Server ảo và Server vật lý, access points, và modems.
- Volumes: Bao gồm các ổ đĩa logic cần theo dõi.
Orion Network Performance Monitor có các gói licenses sau:
- Lên đến 100 đối tượng cần giám sát (SL100).
- Lên đến 250 đối tượng cần giám sát (SL250).
- Lên đến 500 đối tượng cần giám sát (SL500).
- Lên đến 2000 đối tượng cần giám sát (SL2000).
- Không giới hạn đối tượng cần giám sát (SLX).

1.1.2 Yêu cầu hệ thống
SolarWinds khuyến cáo nên cài đặt Orion NPM trên Server thật với hệ cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau đây là yêu cầu tối thiểu để Orion NPM hoạt động tốt:
- Yêu cầu về phần mềm:
Phần mềm
Yêu cầu
Operating System
Windows 2008 Server (32-bit or 64-bit, running in 32-bit mode)
Windows 2003 Server (32-bit or 64-bit, running in 32-bit mode) R2
IIS phải được cài đặt trên Windows Server.
Chú ý: SolarWinds không hỗ trợ cài đặt Orion NPM trên Windows Vista.
Web Server
Microsoft IIS version 6.0 and hoặc mới hơn.
.NET Framework
Version 3.5 or mới hơn
SNMP Trap Services
Windows operating system management và monitoring tools.
Web Console Brower
Microsoft Internet Explorer version 6 hoặc mới hơn.
Firefox 3.0 hoặc mới hơn.
ESX Server
Version 3.5 nếu dùng Orion NPM giám sát ESX Server
- Yêu cầu về phần cứng:
Phần cứng
SL100,SL250, SL500
SL2000
SLX
Tốc độ CPU
2.0 GHz
2.4 GHz
3.0 GHz
Dung lượng trống đĩa cứng
2 GB
5 GB
20 GB
Bộ nhớ RAM
2 GB
3 GB
3 GB
Application Ports
Port TCP 17777 phải được mở.
- Yêu cầu về Database Server (SQL Server)
Yêu cầu
SL100,SL250, SL500
SL2000
SLX
SQL Server
- SQL Server 2005 SP1 Express, Standard, or Enterprise.
- SQL Server 2008 Express, Standard, or Enterprise.
Tốc độ CPU
2GHz
2.4GHz
3GHz
Dung lượng trống đĩa cứng
2GB
5GB
20GB
Bộ nhớ RAM
2GB
3GB
4GB
1.1.3 Các bước cài đặt
Các bước cài đặt bao gồm:
ü Download và cài đặt .Net Frameword 3.5
ü Cài đặt IIS
ü Cài đặt SNMP
ü Cài đặt Orion NPM
ü Cấu hình các thông số ban đầu cho Orion NPM
- Download và cài đặt .Net Framework 3.5 tại địa chỉ sau:
- Cài đặt IIS
Vào Server Manager chọn Roles, trong mục Roles Summary chọn Add Roles.
clip_image002
Hộp thoại Add Roles Wizard xuất hiện, bấm next để tiếp tục
clip_image004
Trong mục Server Roles chọn Web Server (IIS)
clip_image006
Hộp thoại Add Roles Wizard xuất hiện yêu cầu cài đặt thêm các features, chọn Add Required Features.
clip_image008
Trong màn hình kế tiếp giới thiệu về IIS, chọn Next.
clip_image010
Trong hộp thoại Roles services chọn Basic Authentication
clip_image012
Trong màn hình tiếp theo chọn Install để tiến hành cài đặt IIS
clip_image014
Chọn close để kết thúc quá trình cài đặt.
clip_image016
Mở trình duyệt vào http://localhost để kiểm tra.
clip_image018
- Cài đặt SNMP
Vào Server Manager chọn Features, trong mục Features Summary chọn Add Features
clip_image020
Trong mục Select Features chọn SNMP Services
clip_image022
Trong màn hình kế tiếp chọn Install để bắt đầu cài đặt SNMP
clip_image024
Trong màn hình kế tiếp chọn close để kết thúc quá trình cài đặt.
clip_image026
- Cài đặt Orion NPM
Download Orion NPM tại địa chỉ http://www.solarwinds.com/downloads/
Chạy file setup với quyền Administrator. Nhập địa chỉ email lúc đăng kí download Orion NPM, chọn Continue
clip_image028
Trong màn hình Welcome chọn Next.
clip_image030
Đồng ý với các điều khoản của Solarwinds chọn I accept the terms of the Livense Agreement và chọn Next
clip_image032
Chọn đường dẫn lưu thư mục cài đặt.
clip_image034
Trong màn hình tiếp theo có hai lựa chọn cài đặt:
- Express Install: Lựa chọn cài đặt này khi không có SQL Server được cài đặt trên Server.
- Advanced Install: Lựa chọn cài đặt này khi SQL Server đã được cài đặt trên Server và sử dụng database hiện hành trên Server
clip_image036
Trong màn hình tiếp theo chọn Next để chương trình tiến hành cài đặt
clip_image038
Sau khi cài đặt thành công, chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.
clip_image040
- Cấu hình các thông số ban đầu cho Orion NPM
Vào Start | All Programs | Solar Winds Orion | Configuration and Auto-Discovery | Configuration Wizard. Check chọn các thành phần cần cấu hình chọn Next để tiếp tục.
clip_image042
Màn hình tiếp theo hiển thị các thông tin cấu hình về Database bao gồm:
- SQL Server chúng ta muốn lưu dữ liệu của Orion NPM.
- Thông tin chứng thực để truy cập vào SQL Server bao gồm Windows Authentication và SQL Server Authentication
Nếu chúng ta dùng SQL Express thì phần SQL Server chọn Local và dùng username và password mặc định mà Orion NPM đã tạo ra.
clip_image044
Trong màn hình kế tiếp có hai tùy chọn, tạo mới cơ sở dữ liệu hoặc dùng cơ sở dữ liệu do Orion NPM tạo ra ban đầu.
clip_image046
Trong màn hình kế tiếp, khai báo username và password để Orion NPM truy cập vào cơ sở dữ liệu. Nếu tạo mới cần chú ý SQL yêu cầu password mạnh, trong đó password phải có kí tự hoa, kí tự thường, kí tự số và kí tự đặc biệt như @,#…
clip_image048
Trong màn hình tiếp theo cấu hình truy cập Web bao gồm
- IP Address: Địa chỉ IP mà IIS sẽ lắng nghe để trả lời yêu cầu từ client.
- Port: Port mặc định là 8787
- Website Root Directory: Nơi lưu trữ thư mục gốc của Website.
Ngoài ra chúng ta có thể chứng thực người dùng khi truy cập vào bằng lựa chọn yes-Enable automatic login using Windows Authentication.
clip_image050
Trong màn hình tiếp theo, lựa chọn các dịch vụ muốn cài đặt.
clip_image052
Xem lại các cầu hình và bấm chọn Next để chương trình tiến hành cài đặt các thông số cho Orion NPM.
clip_image054
Chọn Finish để kết thúc quá trình cấu hình
clip_image056
Đăng nhập vào Orion Web Console bằng địa theo địa chỉ http://<ip của orion server>:8787. Ví dụhttp://192.168.159.136:8787 . Mặc định dùng username admin với password trống.
clip_image058
Vào Setting | Manage Accounts đổi password cho user admin
clip_image060
    Blogger Comment
    Facebook Comment